Introdusidura

Introdusidura

Totu su scritu de custa setzioni est una parti pitica sceti, tanti po si ingustai, de un’obra de profetu mannu chi at scritu Arremundu Podda e chi nosu de s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de Santu Sperau ddi eus currìgiu po ndi fai bessiri unu libru bellu prontu a imprentai. De innoi a innantis scriri tziu Arremundu e totu.

Arregordus de una vida bìvia circhendi de podi cumprendi ita boliat nai prèssiu

Custu scritu miu bolit amostai ca sa vida est unu sighiri de sbàllius, chi bivendi dònnia passu depeus imparai po podi nai a pustis mi seu fatu onori

 
" Provu a scriri is arregordus bìvius in sa vida mia, cussienti ca sa memòria mi podit giogai calincunu errori, e preguntu scusa. Andu a bratzetu de issus, in su contai totu, mi ndi acatu ca potzu umbrai sa pretesa de medas, “ca totus teneus s’artivesa  de essi cumprèndiu calincuna cosa, chi no totu de su chi eus fatu ” ma sigumenti dònnia giudicu est personali, su chi cumprit totu funt is fatus chi unu arrenescit a amostai. Preguntu a donniunu chi mi ligit, innantis de s’ofendi” at a esaminai beni cun sinnu e assentu totu custu chi apu a nai, e si ponni cun s’ànimu e menti sintzilla, spollau de pregiudicus ananti de unu sprigu e si fatzat s’esàmini de cussièntzia, si issu in su traballai apat fatu de unu totu po podi cumprendi, a pustis ndi podeus arrexonai. Seu atesu meda de bolli fai prufessori presuntuosu, seu feti unu chi  at circau in sa vida sua, de podi donai un'acraramentu a is osservatzionis fatas in su manixai sa fruta, po podi cumprendi e sciri su chi faiat a fai o no. Provendi e “paghendi deu etotu” is faddinas fatas po innioràntzia, provendi po podi tenni seguresa, custu m’at portau a fai is prus provas disisperadas po is pregiudìtzius inserraus in su connotu; provas chi funt serbidas  a amanniai su sciri de su chi andamu pedendi, puita sessant’annus po  mei de produsidori est stètia una passioni manna e bera, in prus scola de un'arti. Chi donniunu arrennescessit a fai s'arti sua cun sa passioni chi intendu deu, su traballu po totus depiat parri unu giogu. In cincuanta annus de puda apu dèpiu fai is contus cun medas mentis serradas de pregiudicus e cun medas is matas trobeddadas de segadoris linna chi si faiant passai po pudadoris. Po arrangiai is matas apu dèpiu fai tres annus de curregidura e, a cuncàmbia, apu arriciu su beni-serbìu cun d-una scusa chi pudesciat de arrogàntzia. Funt custas is arrexonis chi m'ant fatu detzidiri de ponni po scritu totu custu, mancai no nomenendi custa genti.

Sa vida mia de pudadori est stètia una batalla, unu sighiri a fai cuncambias, siat cun is matas, po circai de ndi  cumprendi crescimentu, siat cun is meris, po sa paga e is contributus, su chi fiat prus susuncu fiat su chi teniat su traballu fissu, siat stadali chi parastadali, no m’at donau mai unu contributu po m’assigurai, seu arribau a sa pensioni cun trintacincu annus contribuius paghendi-ddus in parti de busciaca mia,  apustis sessanta annus de edadi, e siat cun is sciacallus chi teniant sa pretesa de donai consillus de sciri fai arti a s’ocasioni, atacendi a chini s’est donau ànima e corpus , is solitu “caga-artis” chi no funt arrennèscius a ndi fai unu a futu. Comenti bieus no m’ant lassau una imprimidura bona is imprendidoris totu in d-unu e is traballadoris chi pigànt a traballai, ca pigànt a giorronada de 10 a 20 milla francus de mancu, po innioràntzia de su produsidori chi bièt su stràviu de una diri e no castiàt sa spèndida a ètaru-curtura, e comenti faiant su traballu.  Provai chi s’arrennesceis a mi cumprendi e perdonai su disogu.
Gràtzias."

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto