Artistas in Santu Sperau

Artistas in Santu Sperau

Sigumenti de is annus ‘e Setanta sa curtura, cun cuncàmbias e acaramentus de artistas de natzionis diferentis, at caminau meda, est stètia una cosa naturali chi is artistas de Santu Sperau apant tentu s’intzidu po si nci ghetai in su mundu de s’arti prus alientosus e atrivius in is campus artìsticus insoru.

  • Pinuccio Sciola at bìviu po tempus meda in Europa, innantis in Spànnia e agoa in Parigi e faendi diaici at amellorau sa crèscida sua e at pòtziu sperimentai, acarendisì cun is movimentus artìstigus de su tempus. Totu fichiu in sa vida curturali europea at amanniau s’abilesa naturali cosa sua finsas a bessiri unu scurpidori stimau e eclètigu, chi imoi est nomenau in totu su mundu.
  • Angelo Pilloni, in su campu de su muralismu, oindi’ est famau e apretziau meda e ddu bolint in medas biddas de Sardìnnia.
  • Gianpaolo Mameli, in su campu de sa ceràmiga, est stètiu bonu a si imponni po s’originalidadi de is traballus suus, chi partint de is curturas de su tempus passau interpretendiddas de manera àbili. Fait obras de arti cun d-una sensibilidadi stravanada, oindi’ connotas in totu s’Itàlia.
  • Raffaele Muscas, sigumenti at fatu unus cantu muralis mannus e scurturas de tzimentu, est in sa lista de is artistas speradesus.
  • Fiorenzo Pilia, est un’artista solianu chi fait andai a ainnantis sa fantasia sua in d-unu frutali a foras de sa bidda, faendi figuras fantàstigas prenas de sugestionis plàsticas a intru de sa naturalesa.
  • Paolo Concu, faidori eclètigu de formas coloradas cun sa notzèntzia de unu pipiu chi sighit sa fantasia gaudiana cosa sua.
  • Luciano Schirru, agarbat figuras umanas cun sa fortza e sa dramaticidadi scenogràfiga.

 

In Santu Sperau ddoi at unu connotu longu de Tiatru comenti a “La maschera” e, prus nou, “Antas”, totu e duus is cumpangias faint e sighint manifestadas tiatralis a foras de sa bidda puru.

In su colletivu de Santu Sperau ddoi est sa poesia puru, comenti a atras espressadas de arti e curtura.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto