Po tradusi

Po tradusi

A tradusi est traballosu meda, ca is fueddus de una lìngua no sempri torrant giustus giustus a is de s'atra lìngua. A nosu, prus chi atru, si serbit a tradusi de s'italianu a su sadru e po cumentzai a s'incrarai is ideas tocat a pigai in cunsideru custas cosas.

  1. Nant chi a tradusi est sempri a traixi. Bolit nai chi candu traduseus de una lìngua a s’atra no fait mai a torrai totu de sa pròpiu manera. Custu est unu printzìpiu chi depeus ponni a menti beni meda.
  2. Su sbàlliu prus mannu chi genti meda fait est a bortai fueddu po fueddu, lassendi sa sintassi (est a nai sa manera de cumponi sa fràsia) italiana cun fueddus sardus. Unu de is essemprus prus fitianus est cumenti genti meda bortat custa fràsia italiana:
    non si può > no si podit. Est sballiau ca in sardu s'espressada (l'espressione) no si podit no s'agàtat, ca naraus no fait.
  3. Sa primu arrègula po tradusi beni est chi sa fràsia de tradusi tocat a dda ligi beni, a dda cumprendi e a dda torrai a pentzai in sardu, imperendi fueddus, sintassi e arrègulas sardas. Chi no feus aici, scrieus cosa chi fait arriri puru, s’essempru prus spassiosu est una fràsia cumenti “trattiamo il caso del pastore…” chi tradusendidda chentza de dda torrai a pensai in sardu 'essit: “trataus su casu de su pastori…”. Ma custu bolit nai “grattuggiamo il formaggio del pastore…”, est a nai totu un’atra cosa!
    Intamis fait a dda tradusi in sardu aici “chistionaus de su fatu de su pastori…”.
  4. Calincuna borta fait a agatai in calincunu scritu cosa chi no est sadra nudda nudda, ma chi is autoris dda ponint ca segundu issus su scritu insoru iat a bessiri prus "tzivili". Un'essempru est a nai “il quale, la quale” cun “su cali, sa cali”. Po nai “Andrea, il quale mi ha detto…”, bortau cun “Andria, su cali m’at nau...”. Chinichisiat sardu intendendi o ligendi una cosa aici no si nci agatat, ca no est sarda nudda nudda, ca “il quale, la quale” tocat a ddu nai cun “chi” sceti, e duncas sa fràsia giusta bessit “Andria, chi m’at nau”.
  5. Un’avesu malu chi tocat a lassai a perdi est a pentzai chi su sardu est una lìngua po chistionai de sartu e brebeis sceti, e duncas, candu chistionaus de cosa arta, no fait a imperai is pròpius fueddus e maneras de nai chi imperaus dònnia di’, pighendi is maneras de nai de s’italianu, chi est un’atra lìngua. Fendi diaici est a fai nasci duus sardus, unu chi totus chistionaus e unu chi bivit sceti in dogumentus scritus sceti, chi nisciunus iat a arrespetai, ca no iat a essi diaderus ni italianu, ni sardu.

 

Cumenti tradusi is dogumentus ufitzialis
Po sèculus is sardus ant scritu is documentus ofitzialis insoru in sardu, cumenti is Cundaxis e sa Carta de Logu, ma de cuatruxentus annus nosu sardus seus scriendi giai sempri in atras lìnguas. Oindi’, po scriri is documentus de s’aministratzioni, ddoi funt duas bandas: una narat chi su sardu de s’aministratzioni depit essi “burocratesu”, unu coxi chi sa genti no manìgiat e a bortas nimancu arrennescit a cumprendi. S’atra banda intamis nàrat chi is dogumentus tòcat a ddus scriri in d-unu sardu fàtzili, cumenti custu chi sesu imperendi imoi, chi fetzat a ddu cumprendi beni.
A custa segundu idea, in ingresu ddi nant Plain Language, est a nai Lìngua Prana, una lìngua simpri e po totus, chi est bincendi in totu is ofìtzius de s’Europa.
Su Plain Language est aici bonu e forti ca permitit a nai sa cosa a lestru e crara. Faeus un'essempru, acarendi s'italianu burocratesu cun s'italianu fàtzili (Plain Language - Lìngua Prana).

italianu burocratesu: “firmare a tergo” / italianu Plain Language “firma dietro” / sardu Plain Language “firma a palas”
Su Plain Language sceberat fueddus chi totus connoscint e is fràsias suas funt crutzas (no prus de 25 fueddus), po no si perdi. Custu situ dd'eus scritu cun custu sistema.

Cali fueddus imperai?
Su sardu est a foras de is documentus de s’aministratzioni de sèculus e duncas ddi amancant fueddus. De inniu ddus pigaus, e cumenti? Po is fueddus internatzionalis no ddoi funt barrancus, difatis tòcat a ddus pigai aici cumenti funt arrangendiddus su tanti chi srebit a su sadru sceti, po nai: democrazia (italianu) / democracy (ingresu) / democracia (spanniolu) in sardu bessit democratzia. Aici puru presidente (italianu) / president (ingresu) / presidiente (spanniolu) chi in sadru bessit presidenti, e aici nendi.

Candu unu fueddu no est internatzionali e càmbiat in dònnia lìngua tocat a ddu circai in sardu e totu, ca sa lìngua nosta est prus manna de su chi non pentzaus e chi si parit pitica est ca ndi scieus pagu.
Candu su fueddu chi si serbit no est internatzionali e nimancu ddu teneus diaderus tocat a pigai un’arrèxini sarda, est a nai unu fueddu sardu chi teneus e chi de sentidu est a canta de su fueddu chi si serbit, a ddi ponni sufissus, prefissus e a ddi alladiai su sentidu, pesendi diaici de su sardu e totu su fueddu chi si serbit.

Po cumprendi e imparai mellus sa chistioni fait a cracai innoi.

A pigai totu is fueddus de s’italianu est sa cosa prus lestra ma sa prus sballiada puru, ca fendi aici sbisuriaus sa lìngua nosta, amesturendidda cun d-una lìngua foresa chi est atesu meda de su sardu.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto