Chini seus

Chini Seus

Seus s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Santu Sperau, chi traballat po fai su bilinguismu in bidda nosta puru. Bolit nai a imperai e a fai andai a innantis su sadru cumenti a s'italianu e duncas, po su chi spetat a custu ofìtziu

  1. a tradusi is àutus pùbrigus e is manifestus chi andant a sa genti
  2. a agiudai is aministradoris, is impreaus/adas comunalis e sa genti chi bolint tradusiduras in  sadru
  3. a studiai is leis de is minorias linguìstigas e a apariciai progetus
  4. a apariciai cuncursus e a imprentai librus po spainai su sadru
  5. a arregolli is mellus dogumentus de polìtiga linguìstiga
  6. a circai e a studiai is fueddus de su connotu sparadesu, campidanesu e sadru

... e tanti atra cosa ancoras.

Po custa arrexoni s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Santu Sperau est arrelatau cun is atrus Comunus e Provìntzias chi tenint sa pròpiu tenta de strantaxai su bilinguismu in Sardìnnia. Medas traballus ddus faeus imparis, cordinendisi' e fendi nasci unu connotu chi balit po totus, po no essi ancora una borta centu concas e centu berritas, cosa chi no at fatu beni a sa terra nosta.

Agoa de annus de sperimentus pionerìsticus, cun totu is faddinas e is arriscus intzoru, cun custu traballu boleus ascurtai e arriciri totu is cunsillus chi ant a arribai de sa genti, de su mundu de su traballu e de s’Universidadi. De custu acaramentu nd’at a bessiri unu traballu scentìficu e democràticu. Spereus chi custu esempru ddu ant a sighiri totu is atrus Comunus puru.

 

Is impreaus de s'Ofìtziu

Amos Cardia su dotori, Perdu Perra su dotori

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto