Apustis de sa gherra

Apustis de sa gherra

De su 1945 o de su 1948 eus inghitzau a ddus prantai in dònnia logu chi nci fessit àcua, ca su pressiu est una mata chi ndi bufat meda, est una mata de àcua, oru oru s’arriu s’àcua s’agatàt a pillu de duus o tres metrus.

Su prèssiu in Santu Sperau ddu ant assotziau sèmpiri cun s’agrumi, difatis aundi fait a biri unu scàmpiu nci poniant una mata, po tenni is frutixeddus in s’istadi e po no traballai terra po de badas. Is bècius narànt chi fiant diaici po si fai callenti a pari, ca a su tempus is sega-bentus no ddus teniant in cunsideru, totu poniant arrèxini de canna ca coitat a cresci, desinuncas lau comenti in s’agrumedu de Maròngiu su professori o comenti in su de su conti Serra chi teniat unu giuali de ìlixi.

Santu Sperau fiat una biddixedda de masserìtzia, produsiat trigu, faa e lorixeddus ma sa pastorìtzia puru fiat forti meda. S’agrumi ddu teniant is arricus e fiat su spàssiu de is marchesus, de is contis e de is meris mannus, chi fiant is meris de sa bidda e de su sartu e teniant sa possibilidadi de ddu podi traballai, imperendi sa genti comenti a bèstias. Issus fiant is meris e ndi fadiant su chi boliant, a su puntu de ndi ddis pigai puru calincunu spitzuleddu de terra chi iant connotu de famìllia. Ballat comenti a esempru su de jaju miu Luisicu Podda.

Fiat traballendi in su de is marchesus e issus si produsiant sa fruta po issus etotu, teniant unu ortulanu chi ddi narànt Giuanni Ara, fatu benni de Cabu de Susu, chi traballàt in s’ortu de sa domu manna in bidda sa fràula puru, po is meris chi biviant in Casteddu etotu. Su problema bessiat su biaxi, ca sa fràula, sendi moddiana candu est cota, no aguantàt assachitaduras e dònnia mesu de trasortu de s’ora no fiat bonu. Iant pensau de imperai s’òmini e custu fiat tocau a jaju, cun sa bèrtula a coddu e unu scarteddu in dònnia foddi. Partiat a Casteddu a pei de is duas de su chitzi, po arribai a is seti o a is otu aundi biviant is marchesus e, scarrigadas is fràulas, torràt a partiri conca a bidda, aundi arribàt a ora de prandi. A pustis de totu custu sa giorronada no fiat acabada, su merii depiat andai a su sartu e custa fiat sa vida de s’operaju de su tempus, est a nai unu scrau.

Apustis de sa gherra s’òmini fiat bessiu prus atriviu, si fiat ingustau unu pagu de sa libertadadi, e chini teniat calincunu arrogu de terra acanta si fiat postu a traballai po contu suu, eja ca iat a essi fatu su scrau, ma ddu iat a essi fatu po issu e sa famìllia sua. Fatu stait chi eus inghizau a prantai, prèssiu sceti, chena sciri nimancu cumenti ddu depiant traballai: amancànt pràtica e tènnica, andànt tenta tenta, assistius de sa boluntadi de produsi e is calidadis fiant unu mistèriu, issus narànt prèssiu est!

Sa puda no sciemus nimancu ita fessit, no connoscemus nimancu is cambus chi iant a essi donau frutu, no femus bonus a connosci nimancu is cambus mistus, chi funt is mellus po produsi, ca bessint su frutu siguru.

No sciemus chi frutuessint de metadi asuba o a totu cima, o chi produsessit me is brindillus o me is matzetus de maju, o me is suchionis o me is feminellas, totus fueddus chi in sa teoria unu ligit o intendit, ma chi no ddu at biu mai, cumenti fait a ddu cumprendi?

Totu is calidadis de prèssiu ddas fademus a trassa de bìngia, spitzamus a cincu o ses ogus, ma tenemus contu de s’arreatzioni chi teniat sa bariedadi, oi scieus ca una bariedadi produsit a totu cambu, un’atra bariedadi de metadi a punta, e pudaus arrespetendi custu.

 
Ma insaras fiat prèssiu, po nai ca pigamus in cunsideru is bariedadis, ca nimancu dda sciemus, e su prèssiu fuèt sa curtura po agiudai su famiu a si ristorai.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto